Hakkımızda

SAĞLIK VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ İNSAN ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU

İTÜ İnsan araştırmaları etik kurullları Sosyal ve Beşeri Bilimler İnsan Deneyleri (SB-INAREK) ve Sağlık ve Mühendislik Bilimleri İnsan deneyleri (SM-INAREK) olmak üzere iki ayrı kuruldan oluşmaktadır.  Bu web sayfasında SM-INAREK kurulu ile ilgili bilgiler yer almaktadır. SB-İNAREK kapsamında değerlendirilmesi gereken projeleriniz için http://sbinarek.itu.edu.tr/anasayfa linkini kullanabilirsiniz.

 

Genel Tanım

Etik kurulları insanlardan veri ve örnek toplamayı gerektiren, anket, inceleme, alan çalışması ve deney içeren araştırmaların, kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, evrensel etik ilkelere ve yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için görev yaparlar. Bu nedenle incelenecek araştırmaların, evrensel araştırma etiği çerçevesinde, katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkilemeden gerçekleştirilmesini sağlamak hedef alınmıştır. 

 

Toplanma tarihleri

Etik Kurulumuz ayda bir kez olağan olarak toplanır fakat olağan toplantılarının dışında başvuru yoğunluğu ya da acil bir inceleme nedeniyle başkan tarafından olağanüstü toplantıya da çağırılabilir. 

 

Başvuru

Araştırmacının araştırma konusuna göre başvuracağı kurulu (SB-INAREK ve ya SM-INAREK) belirledikten sonra, başvuruyu projenin başlangıç tarihinden en az iki hafta önce Etik Kurullara yapması gerekmektedir.

Başvuruda sorumlu araştırıcı tarafından aşağıda belirtilen ve “Başvuru Formları” bölümünde bulunan belgeler sunulur;

 • Başvuru formu (her sayfası yürütücü tarafından imzalanmış)
 • Gönüllülere sunulacak bilgilendirme ve onam formu (her sayfası yürütücü tarafından imzalanmış)

  NOT: “Başvuru formları” bölümünde sunulan onam formu örneği projenin içeriğine uygun olarak proje ekibi tarafından düzenlenmelidir.

 • Araştırmacıların özgeçmişleri ve yayın listeleri (YÖK formatında)
 • Dünya Tıp Birliği Helsinki Deklarasyonu ve Sağlık Bakanlığı’nın yeni yayınlamış olduğu İyi Klinik Uygulamalar Klavuzu / İyi Laboratuvar Uygulamaları Klavuzu’nu okunduğuna dair taahütname (insan deneklerinin yer aldığı Tıbbi Araştırmalar için) (her sayfası yürütücü tarafından imzalanmış)

Başvuru için bu belgeler SM-INAREK etik kurulu başkanına eposta (Prof.Dr. Fatma Neşe KÖK; kokf@itu.edu.tr) ile gönderilmelidir. Daha sonra araştırmacılardan birinin en yakın tarihli Etik Kurul toplantısına katılarak projeyi kısaca tanıtması ve Etik Kurul'u ilgilendiren kısımlarını (insanla ilgili) sunması gerekmektedir. 

 

Etik Kurullarının dikkate alacağı ihlal halleri

 • Katılımın gönüllülük esasına dayanmaması
 • Reşit veya yetkin olmayan kişilerin, veli – vasi /ebeveyn onayı ve izini olmadan çalışmada yer alması
 • Reşit veya yetkin olmayan kişilerin katılımıyla düzenlenecek çalışmalarda pediatri konusunda uzman kişilerin bulunmaması ya da bu konunun uzmanlarından onayın olmaması
 • Çalışmanın amacının saklanması ya da katılımcıların amaç konusunda eksik/yanlış bilgilendirilmesi
 • Katılımcıların fiziksel ve/veya ruhsal sağlıklarını tehdit edici durumlara maruz bırakılması
 • Katılımcının istediği zaman ayrılabileceği mesajının verilmemesi
 • Katılım sonunda çok kapsamlı bilgilendirmelerin yapılmaması ve benzeri haller
 • Araştırmada verilerin anonim olarak kullanılacağı ve proje dışında paylaşılmayacağına yönelik bir taahhütün bulunmaması